ประชุมสัญจรและศึกษาดูงานบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ที่วังโป่ง

ประชุมสัญจรและศึกษาดูงานบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ที่วังโป่ง

สมาคมนายก อบต.ฯ ประชุมสัญจรและศึกษาดูงานบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ที่วังโป่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายสมเดช ธรรมมา นายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ ทองใจสด อุปนายกสมาคมฯ ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา ,นายสมชาย คำพุฒ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกันยายน เพื่อชี้แจงภารกิจ์ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯได้รับทราบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย จำนวน 5,000 บาท และสมาคมนายก อบต.ฯ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5,000 บาท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษานายก เจ้าหน้าที่ การสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ อาทิ นายกฯ รองนายกฯ เลขาฯสมาชิกสภาฯ ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากสมาชิกพ้นจากตำแหน่งหรือย้ายสังกัดก็ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมฯอยู่

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เรื่อง สวัสดิการสมาคม นายก อบต.ฯ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบจ.เพชรบูรณ์ ,วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวันที่ 7 สิงหาคม 2569 กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ทั้ง 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เพชรบูรณ์ ,สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จ.เพชรบูรณ์ และสันนิบาตเทศบาล จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการหารือและมีมติจัดกิจกรรมร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมโดยให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประจำทุกปี และการประชุมคณะกรรมการสมาคมนายก อบต.ฯ จ.เพชรบูรณ์ สัญจรครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ที่อำเภอเขาค้อ


การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ มีความจำเป็นต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ให้ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย การแต่งกาย บุคลิกภาพ การใช้อาวุธปืนสั้น ยุทธวิธีการปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ฯ โดยจัดฝึกอบรม 1 วัน ส่วนในวันดังกล่าวภาคเช้าจะเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ฟังการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และ “เทคนิควิธีการใช้และการบำรุงรักษาอาวุธปืน” ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็น 3 กลุ่ม ฝึกภาคปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 ระเบียบ กฏหมายฯ การแต่งกาย บุคลิกภาพ และการฝึกระเบียบแถว กลุ่มที่ 2 ยุทธวิธีการตั้งด่านตรวจค้น กลุ่มที่ 3 ฝึกทักษะและสร้างความคุ้นเคยการใช้อาวุธปืนสั้น และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเข็มวิทยฐานะ เข็มอาวุธปืน ใบประกาศฯ วิทยากร เอกสารการฝึกอบรม กระสุนปืน อารหารว่าง และอาหารเที่ยงรายละ 2,000 บาท ขณะที่สถานะการเงินสมาคมนายก อบต.ฯ จ.เพชรบูรณ์ ยอดเงินคงเหลือ -19,060 บาท ณ 20 กรกฎาคม 2566


วันเดียวกัน นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ยังได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อให้สมาคมฯ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจะได้ทำงานด้วยกันง่ายขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมได้นำคณะกรรมการ สมาชิก ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ เหมืองแร่ทองชาตรี บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภายใต้การดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และร่วมกันรับประทานอาหารโดยบริษัทฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายศุภเดช คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม