33 ผู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

33 ผู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอกระนวนนำ 33 ผู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ห้วงเช้า นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย สมาชิก อส. และวิทยากรประจำวัน นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม มินิธัญญารักษ์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 33 คน ดำเนินกิจกรรมเตรียมแปลงสำหรับเพาะปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันของผู้บำบัดฟื้นฟู ที่เชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันในชีวิตผู้ป่วยเพื่อให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งมอบหน้าที่ของกลุ่ม โดยออกแบบให้ผู้บำบัดฟื้นฟูได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะของครอบครัว เป็นหัวใจสำคัญของกลไกการรักษาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเป็นเป็นการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อกลับสู่ชุมชนสามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนได้

อำเภอกระนวน ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในระดับท้องที่ ท้องถิ่น และวัดร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆ โดยน้อมนำหลักบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) เป็นแนวทางดำเนินการ ด้วยการให้ความรู้ ควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตใจ สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

ทีมข่าว/จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม