โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใย และพร้อมช่วยเหลือประชาชนเสมอ”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใย และพร้อมช่วยเหลือประชาชนเสมอ”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใย และพร้อมช่วยเหลือประชาชนเสมอ”
จากการอำนวยการของ พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 แจ้งว่า โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน มีการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้าน และการบริการตัดผมให้กับประชาชนอีกด้วย


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม