สหกรณ์จ่อฟ้องลูกหนี้ต่อศาลยอดเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

สหกรณ์จ่อฟ้องลูกหนี้ต่อศาลยอดเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

ศรีสะเกษ สหกรณ์จ่อฟ้องลูกหนี้ต่อศาลยอดเงินกว่า 2,000 ล้านบาท เตือนสมาชิกที่เป็นหนี้ให้มาติดต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล

 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตามทวงถามหนี้/การฟ้องคดี” ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดอบรมให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 แห่ง มีผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 200 ราย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ตามวิสัยทัศน์ “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของซูเปอร์มาเก็ตและศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายจรัสแสง บันไดทอง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษประกาศจัดตั้งโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ 2563 เพื่อประสานงานและดำเนินงานแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ รวมทั้งให้การศึกษาอบรมวิชาการ เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันพบว่า สหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในภาพรวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ มีสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ผู้บริหารสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สินเชื่อยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการในด้านธุรกิจสินเชื่อและการเร่งรัดหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนี้ค้างชำระให้ลดลง รวมทั้งควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ค้างชำระด้วย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการติดตามทวงถามหนี้/การฟ้องคดี”ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้มีความรู้เรื่องการติดตามทวงหนี้การฟ้องคดีเพราะว่าปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมี มีสหกรณ์ที่สมาชิกค้างหนี้เยอะแยะมากรวมแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาท ที่มีหนี้ค้าง กระบวนการที่จะให้สหกรณ์แก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดก็คือเทคนิคและองค์ความรู้ เรื่องการติดตามหนี้

 

การบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อจะได้ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล เราจะลดกระบวนการขั้นตอนตรงนั้น ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสันนิบาตจังหวัดได้ร่วมมือกันกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรในวันนี้ ซึ่งขณะนี้มีหลายสหกรณ์ได้เชิญสมาชิกที่เป็นหนี้มาพูดคุยกันในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ การลดหนี้ปลดหนี้ การขยายหนี้ ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน ตนขอฝากถึงสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ว่า ขอให้พยายามติดต่อสหกรณ์ ท่านจะรู้ว่าสหกรณ์พยายามหาทางออกให้ท่านในทุกเรื่อง ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์พยายามอย่าเบี้ยวหนี้ อย่าเจตนาไม่ชำระหนี้ ขอให้มาพบปะกับสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ เรามาหาทางออกร่วมกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม